مرکز نیکوکاری خورشید
  • گسترش روحیه مسئولیت‌پذیری در بین آحاد مختلف جامعه .
  • ترویج و افزایش فرهنگ اخلاق‌مداری؛ نوع دوستی و دین باوری .
  • اجرای واقعی فرهنگ دستگیری از نیازمندان .
  • پویا سازی مردم برای مردم و استفاده ازظرفیت‌های مردمی جهت اشاعه فرهنگ نوع‌دوستی .
  • افزایش نفوذ اجتماعی درسرمایه اجتماعی در سطوح مختلف جامعه ایرانی خانه ، محله ، شهر و …