مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سوند حالب سوپا

  • در موارد گرفتگی ادراری اگر انسداد بالای مثانه باشد و حالب گرفته نباشد یا انسداد نسبی داشته باشد می توان برای تخلیه لگنچه کلیوی از سوند حالب استفاده کرد.
  • سوند با عبور از میان سیستوسکوپ در داخل بدن یا از روی گایدی که قبلاً وجود داشته به محل مورد نظر می رسد.
  • اگر حالب مسدود باشد کاتتر در طی جراحی باز مستقیماً در لگنچه کلیوی گذاشته می شود.